Algemene voorwaarden en Privacy verklaring

Algemene voorwaarden

Artikel
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren .
1.2 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.
1.3 Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.
1.4 Gastheer: degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.
1.5 Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen het dierenpension en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
1.6 Verzorging: De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de
verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
1.7 Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

 

Artikel
2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
2.2 Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op bepaalde openingstijden de dierenverblijven te bezichtigen.
2.3 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken, zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het dierenpension.

 

Artikel
3.1 Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het dierenpension wordt door de klant een reserveringsformulier ingevuld. Door het insturen van het reserveringsformulier gaat de klant accoord met de algemene voorwaarden welke gelden voor het dierenpension.
3.2 Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van het dierenpension en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van het gastdier duurt.
3.3 Bij inschrijving ter plekke wordt het reserveringsformulie door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de pensionovereenkomst worden gegeven. Het reserveringsformulie, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst.
3.4 Honden welke overlast veroorzaken kunnen door ons in een externe kennel worden geplaatst
3.5  Honden welke blijken de bedrijfsvoering in gevaar te brengen kunnen door ons ten alletijde worden geweigerd

 

Artikel 4 - Reserveringssom
4.1 Na reservering door de klant is het dierenpension gerechtigd van de klant een reserveringssom te verlangen voor de werkelijke aanvang van het verblijf. Dit bedrag is minimaal 20% van de totale verblijfskosten.
4.2 Indien deze reserveringssom 30 dagen voor de aanvang van de huisvesting van het gastdier niet is voldaan, vervalt het recht op reservering. Bezwaren tegen de hoogte van de reserveringssom/factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4.3 De reserveringssom wordt bij de beëindiging van de pensionovereenkomst verrekend met het totale bedrag wat de klant aan het dierenpension schuldig is.
4.4 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension de gehele verblijfssom verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het dierenpension.

 

Artikel 5 – Betaling
5.1 De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
5.2 Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van het dierenpension, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.
5.3 Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, geschiedt direct bij de beëindiging van de pensionovereenkomst à contant.
5.4 Bij het eventueel vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.
5.5 De klant ontvangt een bewijs van betaling van het dierenpension.
5.6 In geval van niet tijdige betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226,89.
5.7 Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins afwijkende
betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten van het Dierenpension
6.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
6.2 Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.
6.3 Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.
6.4 Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.
6.5 Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant aan het dierenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het gestelde in art. 4.4.
6.6 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.
6.7 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
6.8 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.
6.9 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

 

Artikel 7 - Rechten en plichten van de klant
7.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.
7.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
7.3 De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs van inenting af te geven. (Voor honden: hondenziekte – ziekte van Carré en parvovirusinfectie. Voor katten: kattenziekte –infectieuze gastroenteritis en niesziekte) Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven.
Artikel 8 - Ziekte en/of overlijden van het gastdier
8.1 De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.
8.2 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het dierenpension.

 

Artikel
9.1 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.
9.2 Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
9.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.
9.4 Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van nietnakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig Euro).
9.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

 

Artikel
10.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
10.2 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.
10.4

Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Happy Valley Dierenpension kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Happy Valley Dierenpension, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Happy Valley Dierenpension verstrekt. Happy Valley Dierenpension kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM HAPPY VALLEY DIERENPENSION GEGEVENS NODIG HEEFT
Happy Valley Dierenpension verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen (indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden).
Daarnaast kan Happy Valley Dierenpension uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
dienstverlening.

HOE LANG HAPPY VALLEY DIERENPENSION GEGEVENS BEWAART
Happy Valley Dierenpension bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst (meer) met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Happy Valley Dierenpension verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Happy Valley Dierenpension worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Happy Valley Dierenpension gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Happy Valley Dierenpension maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Happy Valley Dierenpension bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Happy Valley Dierenpension te kunnen verstrekken en om haar
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Happy Valley Dierenpension heeft hier geen invloed op.
Happy Valley Dierenpension heeft Google geen toestemming gegeven om via Happy Valley Dierenpension
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar nynke@Happy Valley Dierenpension.nl.
Happy Valley Dierenpension zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Privacyverklaring - Happy Valley Dierenpension - Mei 2018

BEVEILIGEN
Happy Valley Dierenpension neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Happy Valley Dierenpension maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Happy Valley Dierenpension
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Happy Valley Dierenpension op via
info@Happy-Valley-Dierenpension.nl. www.Happy-Valley-Dierenpension.nl is een website van Happy Valley Dierenpension.

Happy Valley Dierenpension is als volgt te bereiken:
Postadres: Vleutstraat 18 | 5298 NE Liempde
Vestigingsadres: Vleutstraat 18 | 5298 NE Liempde (nr: 000006609392)
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 80300677
Telefoon: 0411 632627
E-mailadres: dierenpensionhappyvalley@outlook.com
Privacyverklaring - Happy Valley Dierenpension - Mei 2018